EnergieKompas: van inzicht naar impact

Aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid kan voor uw organisatie een grote verandering betekenen. En zo ook voor uw medewerkers. De hamvraag die zich voordoet bij een veranderingsproces dat gericht is op verhogen de duurzame inzetbaarheid is: Hoe komen we van inzicht in de huidige duurzame inzetbaarheid naar impactvolle verandering? Indien men gericht wil werken aan het vergroten van bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid, dan is inzicht in de energiebronnen van medewerkers dus essentieel. Met dit inzicht zorgen medewerkers, teams en de organisatie als geheel dat ze met zo min mogelijk gebruik van (schaarse) middelen zo veel mogelijk effect hebben. Het EnergieKompas is een meetinstrument dat dit inzicht biedt en dus handelingsperspectief en focus geeft. Maar hoe zorgt u ervoor dat de inzichten uit dat medewerkersonderzoek worden omgezet in succesvolle acties die de bevlogenheid van het personeel verhogen? Vaak belandt een medewerkersonderzoek namelijk in de spreekwoordelijke la en komt er van alle goedbedoelde adviezen niets terecht.

Zoals de figuur aangeeft leiden verschillende wegen van inzicht naar impact, afhankelijk van wie het betreft; de individuele medewerker, het team of de organisatie.

De individu kan zelf of geholpen door anderen op basis van de individuele feedback uit het persoonlijk energierapport een keuze maken over wat aan te pakken en de baan als het ware ‘vormgeven’ meer in lijn met de eigen wensen.

Het team kan op basis van een interactief teamdashboard in dialoog gaan over de meest kansrijke verbeterprioriteiten en de manier waarop die binnen en buiten de invloedsfeer van het team aangepakt kunnen worden.

De organisatie als geheel kan door middel van statistische analyses inzicht krijgen in welke factoren het meest belangrijk zijn voor bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid, zodat beleidsaanpassing en interventies gericht zijn op die factoren die het meeste impact hebben.

Randvoorwaarden voor succes
In de basis vormt het EnergieKompas met een helder en compleet model, betrouwbare meetschalen en een innovatieve data-beleving voor het beste fundament onder elk duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De waarde die organisaties uit het instrument halen is wel sterk afhankelijk van hoe het geïmplementeerd wordt en hoe met randvoorwaarden voor succes wordt omgegaan.

De rol van (doorlopende) communicatie voor het welslagen van het traject kan bijvoorbeeld moeilijk overschat worden, en toch wordt daar in de praktijk vaak te weinig aandacht aan geschonken. Aan het begin van het project moet duidelijk worden gemaakt wat men wanneer kan verwachten en waarom. Tijdens het traject moeten alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven over de voortgang. Er moet steeds benadrukt worden dat het traject alleen kans van slagen heeft wanneer iedereen actief deelneemt; dat betekent niet alleen meewerken aan een medewerkersonderzoek, maar vooral ook aan de teamdialoog en de interventies die daarop volgen. In die zin kan een goede, gerichte, continue communicatie het draagvlak voor het traject bij van management, leidinggevenden, teams en werknemers bevorderen.

Naast deze randvoorwaarde, onderscheiden wij er nog 10. Die komen (onder andere) aan bod in de praktijkopleiding EnergieKompas.

Wil jij in de kopgroep van strategisch energiemanagement zitten en actief meedoen om duurzame inzetbaarheid verder handen en voeten te geven?
Meld je dan nu aan voor de Praktijkopleiding EnergieKompas! De eerst volgende opleiding is op dinsdag 5 oktober en dinsdag 2 november en wordt mede onderwezen door prof. dr. Wilmar Schaufeli.